ด้วยสภาพปัจจุบันโรงเรียนกุมภวาปี จัดการเรียน
การสอนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-6 จำวน 61 ห้องเรียน
มีนักเรียนทั้งสิ้น 2,530 คน มีอาคารเรียนและอาคาร
ประกอบจำนวน 7 หลัง ซึ่งอาคาร ส่วนหนึ่ง
จัดเป็นห้องปฎิบัติการคอมพิวเตอร์ วิทยาศาสตร์ และห้องปฎิบัติการทางภาษา ฯลฯ  ทำให้ห้องเรียนไม่เพียงพอกับจำนวนนักเรียน นักเรียนต้องเดินเรียนก่อให้เกิด
ปัญหา อุปสรรค์ ในการพัฒนาการเรียนการสอน
     คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สมาคม
ผู้ปกครองและครูโรงเรียนกุมภวาปี  มูลนิธิกมลจันทะชุม
และศิษย์ก่าโรงเรียนกุมภวาปี เครือข่ายผู้ปกครองและ
ครูโรงเรียนกุมภวาปี ผู้ปกครอง คณะครู บุคลากรและ
นักเรียนโรงเรียนกุมภวาปี จึงได้จัดผ้าป่าเพื่อสมทบ
สร้างอาคารเรียนถาวรช้ันเดียวจำนว 2 หลัง 20 ห้อง
วันที่ 22-23 มิถุนาย 2555 รายได้จากผ้าป่าในครั้งนี้
3,228,274.46 บาท ไม่รวมกับอาคารที่ได้อีก 1 หลัง

   โรงเรียนกุมภวาปีขอบพระคุณทุกท่านที่มีส่วนร่วม
ในการจัดผ้าป่าในครั้งนี้ 

   

ภาพทั้งหมดที่ไม่ขึ้น Web