โรงเรียนกุมภวาปี เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 20

ประวัติโรงเรียน

    โรงเรียนกุมภวาปี  เป็นโรงเรียนมัธศึกษาแห่งแรกประจำอำเภอกุมภวาปี จัดตั้งขึ้นเมื่อ วันที่ 1 พฤศจิกายน 2491
โดยการอนุมัติของกรมสามัญศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ โดยใช้อักษรย่อว่า อด.5 นับเป็นโรงเรียนแห่งที่ 3
ของจังหวัดอุดรธานี ครั้งแรกเปิดสอนในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 จำนวน 1 ห้องเรียน    โดยอาศัยอาคารเรียน
ของโรงเรียนบ้านดงเมือง(ดงเมืองวิทยา) จนกระทั่งเดือนตุลาคม 2492 จึงได้ย้ายไปเรียนที่ อาคารเรียน
ของโรงเรียนกุมภวาปี ครูใหญ่คนแรกคือ นายกมล   จันทชุม 

     ในปีการศึกษา  2496  ได้รับอนุมัติให้เปิดสอนในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย  ได้มีการเปลี่ยนแปลง
ตามแผนการเรียนแห่งชาติ  พ.ศ. 2503  โดยเปลี่ยนแปลงประโยคมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.ศ.1-ม.ศ.3) 
ระดับละ 2 ห้องเรียน

     ในปีการศึกษา  2551  ได้รับอนุมัติให้เปิดสอนเพิ่มขึ้นอีกระดับละ 3 ห้องเรียน   ปีการศึกษา 2512 
กรมสามัญศึกษาได้คัดเลือกโรงเรียนกุมภวาปีเข้าร่วมโครงการค.ม.ส.2 ทำให้โรงเรียนมีอาคารเกษตร 
อาคารคหกรรม แงะหอประชุม/โรงอาหาร  อย่างละ 1 หลัง   โรงเรียนกุมภวาปีมีโครงการขยายอาคารเรียน
เพิ่มขึ้นอีก  นายมั่น  จงเรียน  อาจารย์ใหญ่  ได้ดำเนินการหาที่ดินเพื่อใช้เป็นที่สร้างอาคารเรียน 
และได้ย้ายมาที่แห่งใหม่ในปัจจุบัน ในปีพ.ศ.2513 

     ในปีการศึกษา  2519  โรงเรียนได้อนุมัติจากกรมสามัญศึกษา ให้เปิดสอนในระดับมัธยศึกษาตอนปลาย
จำนวน 2 ห้องเรียน  คือแผนการเรียนวทยาศาสตร์ และแผนการเรียนเกษตรกรรมอีกอย่างละ 1 ห้องเรียน

     ปีการศึกษา  2520  โรงเรียนได้รับการคัดเลือกให้เป็นโรงเรียนในโครงการทดลองการใช้หลักสูตรการศึกษา
เพื่อพัฒนาชนบทของเขตการศึกษา 9    เพื่อทดลองความเหมาะสมของหลักสูตรวิชาชีพท้องถิ่นที่จัดขึ้น
โดยเขตการศึกษา 9 ได้รับการสนับสนุนจาก Unesco

    ปีการศึกษา  2521  โรงเรียนได้เปลี่บนแปลงหลักสูตร และขยายห้องเรียนในระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.1-ม.3 )
เป็นระดับละ 12 ห้องเรียน

     ปีการศึกษา 2524 ได้เปลี่ยนแปลงหลักสูตรและขยายห้องเรียนในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.4-ม.6)เป็นระดับ
ละ 8 ห้องเรียน

     ปีการศึกษา 2527  ได้ใช้หลักสูตรใหม่ เป็นหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนต้น  พุทธศักราช 2527  และหลักสูตร
มัธยมศึกษาตอนปลายพุทธศักราช 2524

     ปีการศึกษา 2536  เป็นต้นมาโรงเรียนได้ใช้หลักสูตรมัธยมศึกษา ฉบับปรับปรุงจนถึงปีการศึกษา 2544 
โรงเรียนกุมภวาปีได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติจากกรมสามัญศึกษา เป็นโรงเรียนปฎิรูปการศึกษดีเด่น

     ปีการศึกษา 2545  โรงเรียนกุมภวาปี ได้รับการคัดเลือกจากกรมสามัญศึกษา เข้าเป็นโรงเรียนเครือข่ายปฏิรูป
การศึกษาและได้รับอนุมัติให้เปลี่ยนแปลงหลักสูตรจากเดิมมาใช้หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2544
ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และปีที่ 4  เป็นชั้นเริ่มต้น
    ปีการศึกษา 2551  โรงเรียนกุมภวาปี ใช้หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ในระดับชั้นมัธยมศึกษา
ปีที่ 1 และปีที่ 4   ปัจจุบั น(ปีการศึกษา 2554 ข้อมูล 10 มิย.)โรงเรียนกุมภวาปี มีนักเรียนจำนวน 2506 คน
มีห้องเรียนทั้งสิ้น 61 ห้อง(ม.ต้น12-13-12 ม.ปลาย 8-8-8) ครู 117 คน  ลูกจ้างประจำ 13 คน

      ปรัชญาของโรงเรียน "นัตถิ ปัญญา สมาอาภา"  แปลว่า แสงสว่างเสมอด้วย ปัญญาไม่มี

     คติพจน์ ของโรงเรียน "เรียนดี มีวินัย ใฝาคุณธรรม เลิศล้ำกีฬา"

     สัญลักษณ์ประจำโรงเรียน  "ตราดอกบัวสามดอก"

       ซึ่งหมายถึงบุคคลที่เข้ามาเรียนแล้วเป็นบคุคลที่สอนได้ดังนี้

     1.  ดอกบัวบานแล้ว  เสมือนบุคคลที่มีปัญญาเฉลียวฉลาด เมื่อได้รับการสั่งสอนเข้าใจได้อย่างแจ่มแจ้ง
          แล้วนำไปปฏิบัติได้อย่างสัมฤทธิ์ผล

     2.  ดอกบัวเหนือน้ำ  เสมือนบุคลที่มีปัญญาดีเมื่อได้รับการสั่งสอน  สามารถเข้าใจได้อย่างรวดเร็ว
          และพร้อมที่จะนำไปปฏิบัติ

     3.  ดอกบัวปริ่มน้ำ  เสมือนบุคคลที่มสติปัญญาปานกลางพร้อมที่จะรับการอบรมสั่งสอนและมีโอกาส
          ที่จะเพิ่มพูนปัญญาในภายหน้า

      สีประจำโรงเรียน   "เขียว-ขาว"

      อักษรย่อโรงเรียน  "ก.ว."

โรงเรียนกุมภวาปี เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 20
164  หมู่ 3 ถนนนายูง ตำบลกุมภวาปี อำเภอกุมภวาปี จังหวัดอุดรธานี 41110
โทรศัพท์ 042-331357 โทรสาร 042-202903 E-mail kwschool@hotmail.com